OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

1. IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE

Správcom osobných údajov je spoločnosť Milionplus s. r. o., sídlom Soblahov 852, 913 38 Soblahov, IČO: 54192242, Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, Vložka číslo 43346/R. Kontaktné údaje prevádzkovateľa: email: info@aweby.online, tel.č.:+421 967 180.


2. SPRACOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

Osobné údaje sú spracované na účely oslovenia na mieru, s ponukou produktov a služieb, zaslanie informácií v oblasti spoločnosťou poskytovaných služieb a k výkonu práv a povinností vyplývajúcich medzi Vami a kontaktovateľom. Ide o nasledovné osobné údaje zákazníka: meno, priezvisko, telefónne číslo, e-mailová adresa, IP adresa zákazníka. Zasielané informácie majú podobu štandardnej elektronickej komunikácie - emailovej správy, alebo telefonického kontaktu vedenia A WEBOU.

Zákonným dôvodom pre spracovanie osobných údajov je súhlas týmto daný správcovi v zmysle:

- plnenie zmluvy článku 6 odst. 1 písm. b) GDPR a plnenie práv a povinností správcu podľa článku 6 odst. 1 písm. c) GDPR,

- článku 6 ods.1písm. a) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovávaním osobných údajov a voľnom pohybu týchto údajov (ďalej "GDPR") pre účely priameho marketingu, pokiaľ nedošlo k objednávke tovaru,

- oprávnený záujem správcu na vykonanie priameho marketingu podľa čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR

Spracúvanie osobných údajov je v prípade zaslania kontaktného formuláru, nevyhnutného na plnenie zmluvy o kúpe služby a na účely plnenia zákonnej povinnosti spoločnosti Milionplus s.r.o.

Zo strany správcu nedochádza k automatickému individuálnemu rozhodovaniu v zmysle čl. 22 GDPR.


3. UDELENIE SÚHLASU

Odoslaním formulára na webovej stránke www.aweby.online udeľujete súhlas so spracovaním osobných údajov uvedených vo formulári, a to na účel oslovenia na mieru, s ponukou produktov a služieb.

Udelenie súhlasu so spracovaním osobných údajov je nadobudnuté v dobe odoslania formulára.

Súhlas je udelený na dobu do zániku účelu spracovania osobných údajov.


4. DOBA ULOŽENIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Osobné údaje sú spracúvané na dobu nevyhnutnú k výkonu práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu (najviac po dobu 3 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu) alebo do doby odvolania súhlasu so spracovaním osobných údajov v písomnej forme adresovanej predávajúcemu, a to poštou, telefonicky alebo elektronicky na e-mail info@aweby.online


5. PRÍJEMCOVIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Príjemcami osobných údajov sú nasledovné osoby:
- spoločnosť Milionplus s. r. o., sídlom Soblahov 852, 913 38 Soblahov, IČO: 54192242, ako sprostredkovateľ pre vedenie účtovníctva


6. PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJOV

Za podmienok stanovených v GDPR máte právo:

- na prístup k osobným údajom

- na opravu osobných údajov

- na obmedzenie spracovania osobných údajov

- na výmaz osobných údajov

- na prenositeľnosť osobných údajov

- vzniesť námietku voči spracovaniu osobných údajov

Ak sa domnievate, že boli porušené Vaše právo na ochranu osobných údajov, máte právo podať sťažnosť na dozorný úrad.


7. ZABEZPEČENIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

Správca sa zaväzuje prijať vhodné technické a organizačné opatrenia k zabezpečeniu osobných údajov, aby nedošlo k neoprávnenému prístupu k týmto údajom alebo k ich strate. Správca prehlasuje, že k osobným údajom budú mať prístup len oprávnené osoby povinné zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch. Správca prijal technické opatrenia k zabezpečeniu dátových úložísk a osobným údajom evidovaným v listinnej podobe.


8. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Odoslaním formuláru z tejto web stránky potvrdzujete, že ste sa s podmienkami ochrany osobných údajov oboznámili a bezvýhradne s nimi súhlasíte. Správca si vyhradzuje právo meniť tieto podmienky. Aktuálna verzia podmienok je zverejnená na internetových stránkach správcu.

Dátum poslednej aktualizácie 10.4. 2022